Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. KKK 1601

  • Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stałe albo tymczasowe zameldowanie. Za pisemnym zezwoleniem własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.
  • Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.
  • Dowód osobisty lub paszport.
  • Świadectwo chrztu świeżej daty do sakramentu małżeństwa z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu /ważność 6 miesięcy/.
  • Świadectwo nauki religii z ostatniej klasy /kserokopia/ oraz dokument ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej /może być ze szkoły średniej/ + Poradnia Rodzinna.
  • Dokumenty z USC do ślubu konkordatowego /ważność 3 miesiące/ lub kserokopia odpisu aktu małżeństwa zawartego w USC.
  • Dane świadków sakramentu imię, nazwisko, nr PESEL i adres stałego zamieszkania.

 

 

Przejdź do góry strony