Zamówienia publiczne

Remont i udostępnienie wieży zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj

Piątek, 29 września 2017

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Informacja o wybranym wykonawcy:

POLSKA INŻYNIERIA Artur Klejna; Rybki 30, 84-300 Lębork

Oferta wpłynęła 18.10.2017 r. godz. 9:14

Cena oferty: 1 478 333,00 zł brutto

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn.: „Remont i udostępnienie wieży zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 KONWERSJA, Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, którego zakres określony jest
w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 5 oraz uszczegółowione
w niniejszym zapytaniu.

Projekt Unijny

Piątek, 19 maja 2017

Skarby Lęborka
ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta
przez odratowanie i wyeksponowanie
elementów zabytkowego centrum”

Przejdź do góry strony