Remont i udostępnienie wieży zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Informacja o wybranym wykonawcy:

POLSKA INŻYNIERIA Artur Klejna; Rybki 30, 84-300 Lębork

Oferta wpłynęła 18.10.2017 r. godz. 9:14

Cena oferty: 1 478 333,00 zł brutto

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn.: „Remont i udostępnienie wieży zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 KONWERSJA, Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, którego zakres określony jest
w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 5 oraz uszczegółowione
w niniejszym zapytaniu.

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przebudowę schodów wewnętrznych i poziomów wieży,

- renowację i przebudowę podstawy dzwonów,

- przebudowę mechanizmu zegarów na cztery oddzielne zsynchronizowane,

- restaurację istniejących organów z wykonaniem obudowy przeziernej w celu ich ekspozycji,

- remont opierzenia attyk i przypór,

- remont elewacji ceglanej kościoła polegający na uzupełnieniu i wymianie brakujących i zniszczonych elementów ceglanych ,

- uzupełnienie miejscowe spoinowania zewnętrznego,

- remont zaplecza sanitarnego i salki przykościelnej w celu dostosowania na przechowalnie bagażu i szatnię dla zwiedzających ekspozycję,

- wykonanie instalacji elektrycznej, alarmowej ppoż , antywłamaniowej i monitoringu, wykonanie modernizacji instalacji odgromowej wieży w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku.

2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz poniższego uszczegółowienia, w tym:

2.3.1. Projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013. 1129) – 5 egz.;

2.3.2. Projekty wykonawcze – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129) – 5 egz;

2.3.3. Przedmiary robót – 5 egz.;

2.3.4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane – 5 egz.;

2.3.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013.1129) – 2 egz.

2.3.6. Kosztorys inwestorski – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) – 1 egz.;

2.3.7. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy5 egz;

2.3.8. Wszystkie opracowania wymienione w powyższych punktach muszą zostać dostarczone Zamawiającemu również w wersji elektronicznej w ogólnodostępnym formacie (np. pdf, opisy np.w doc) – w 2 egz. (2 CD).

2.3.9. Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów;

2.3.10. Uzyskanie pozwolenia na budowę;

Budynek podlega ochronie konserwatora zabytków.

 

Przejdź do góry strony